Một số đề bài cho học sinh giỏi lớp 11 dùng Pascal

466 viewsGiáo dụctin học pascal
0
  1. Viết chương trình tính tổng các số fibonacci trong khoảng [a, b].
  2. Viết chương trình tìm số hoàn hảo trong khoảng [a, b].
  3. Viết chương trình tìm tất cả các số nguyên tố có n chữ số trong khoảng [a, b].
  4. Viết chương trình tìm tất cả các số chính phương trong khoảng [a, b].
  5. Viết chương trình tính tổng các số chẵn trong một mảng.
  6. Viết chương trình tìm phần tử nhỏ nhất trong một mảng.
  7. Viết chương trình tìm vị trí của phần tử x trong một mảng sử dụng phương pháp tìm kiếm nhị phân.
  8. Viết chương trình sắp xếp một mảng theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần sử dụng thuật toán Interchange Sort.
  9. Viết chương trình tìm các số nghịch đảo trong một mảng.
  10. Viết chương trình tìm tất cả các số trong một mảng có tất cả các chữ số tăng dần từ trái sang phải.
5/5 - (5 votes)
Ban Chủ Asked question 05/02/2023