MẶC KỆ MIỆNG ĐỜI

0

Nghe gì miệng lưỡi thế gian
Tam sao thất bản chẳng màng đúng sai
Một người sắm đến vài vai
Trước mặt cười nói, sau quay nguýt lườm.

Yêu thì củ ấu cũng tròn
Ghét nhau dù tốt cũng vuông bồ hòn
Sống sao được hết người thương
Chẳng ai hoàn hảo nhờ nương tiếng đời.

Dẫu nghe cũng bỏ ngoài tai
Không cần giải thích những lời gièm pha
Cười người rồi đến lượt ta
Bởi luật nhân quả chẳng tha kẻ nào.

Bình tâm giữa vạn ồn ào
Chín người mười ý sống sao cho vừa
Tập buông đi những hơn thua
Tự mình sống chẳng cậy nhờ vào ai!

5/5 - (4 votes)
Ban Chủ Asked question 27/04/2023