Bài cúng rước ông Táo về nhà năm Quý Mão 2023

565 viewsTổng hợpvăn khấn bài cúng
0

Một số lưu ý: quan hành khiển Quý Mão 2023 là Trịnh Vương Hành khiển, Thạch Tinh hành binh chi thần, Liễu Tào phán quan.

Trịnh Vương hành khiển là quan văn, nắm quyền hành chung của năm Quý Mão. Trên vâng lệnh Ngọc Hoàng, tuần sát thế gian, ban phúc giáng họa. Dưới xem xét vạn vật, quyết định khen chê, không một nhà nào lọt ngoài tầm mắt.

Thạch Tinh hành binh chi thần là quan võ, nắm quyền tiêu sát. Thạch Tinh có nhiệm vụ quán xuyến trật tự thế gian, xử phạt rõ ràng, nghiêm minh công tội. Quan hành binh giống như cảnh sát trưởng, hỗ trợ cho quan hành khiển, nên về phẩm trật thì dưới quan hành khiển một bậc.

Liễu Tào phán quan là thần ghi chép, giống như một vị tổng thư ký vậy. Tào phán quan sẽ ghi lại đầy đủ, chi tiết mọi hành động, chuyển biến ở cõi trần ai. Nhà nào tốt xấu ra sao, hành vi suy nghĩ thế nào, đều được tấu lên đầy đủ để trên ban thưởng hay trách phạt.

Xem thêm: VƯƠNG HIỆU 12 VỊ QUAN TƯƠNG ỨNG 12 CON GIÁP

Nội dung bài cúng như sau:

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Con kính lạy Đức Bồ-tát Quán Thế Âm cứu nạn cứu khổ chúng sinh.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài cựu niên đương cai Hành khiển: Trịnh Vương Hành khiển, Thạch Tinh hành binh chi thần.

Con kính lạy ngài đương niên Thiên quan: Liễu Tào phán quan.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ hổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần.

Nay là phút giao thừa năm… (tên năm Âm lịch), chúng con là…, sinh năm…, nơi ở hiện tại…

Phút thiêng liêng giao thừa vừa tới, năm cũ qua đi, đón mừng năm mới, tam dương khai thái, vạn tượng canh tân. Nay ngài Thái tuế tôn thần trên vâng lệnh Thượng đế giám sát vạn dân dưới bảo hộ sinh linh tảo trừ yêu nghiệt. Quan cũ về triều để khuyết lưu phúc lưu ân. Quan mới xuống thay, thể đức hiếu sinh, ban tài tiếp lộc.

Nhân buổi tân xuân, tín chủ chúng con thành tâm, sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án. Cúng dâng Phật Thánh dâng hiến Tôn thần, đốt nén tâm hương dốc lòng bái thỉnh.

Chúng con kính mời: Ngài Cựu niên đương cai, ngài Tân niên đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài bản xứ thần linh Thổ địa, Phúc đức chính thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Long mạch Tài thần, các bản gia Táo quân và chư vị thần linh cai quản ở trong xứ này, cúi xin giáng lâm trước án thụ hưởng lễ vật.

Nguyện cho tín chủ: Minh niên khai thái, trú dạ cát tường, thời thời giữ được bình an, gia đạo hưng long thịnh vượng.

Chúng con kính cẩn tiến dâng lễ vật, thành tâm cầu nguyện. Cúi xin chín phương trời, mười phương chư phật cùng chư vị tôn thần chứng giám phù hộ độ trì.

Nam mô A di đà Phật! (nói 3 lần, cúi lạy 3 lần).

Rate this question
Ban Chủ Changed status to publish 16/12/2022